Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych \'RODO') informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, 33-101, ul E. Kwiatkowskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075450, posiadająca numer NIP: 873-000-68-29, BDO: 000012833 oraz REGON: 850002268, (dalej „Grupa Azoty S.A.” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:
tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.


3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą zapytań, udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenie. przekazywaniem oferty, przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest: art. 6 ust. 1 lit.c RODO (reklamacje rozpatrujemy, ponieważ jest to obowiązek regulowany przepisem prawa), a także art. 6 ust. 1 lit.f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na złożoną skargę lub udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenie oraz zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

4) Pani/Pana mogą być ujawniane przez Grupa Azoty S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), świadczącym usługi informatyczne, świadczącym usługi sprzedaży, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji, obsługi procesów księgowo–rozliczeniowych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

6) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Grupa Azoty S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres siedziby Grupa Azoty S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.

Inspektor Ochrony Danych
Damian Dymon

iod.tarnow@grupaazoty.com